RCS-1 | RAD NA REŠETKASTIM I CIJEVNIM STUBOVIMA – NIVO 1.

STUB1

CILJNE SKUPINE:
zaštita na radu, električari, montažeri, instalateri, varioci, farbari, kranisti, filmska industrija…
OBJEKTI:
visokogradnja, plafoni sportskih i industrijskih hala, konstrukcije mostova, ljestve, silosi, stubovi za struju i PTT,
telekomunikacijski stubovi, stubovi za mjerenje vjetropotencijala, vjetroturbine, i slično

A. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sata

 • Osnovni pojmovi o radu na visini
 • Evropski standardi i norme o radu na visini
 • Procjena rizika

B. PRAKTIČNA OBUKA | 6 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za rad na rešetkastim i cijevnim stubovima, pregled
  opreme,
 • Osnovni čvorovi, postavljanje sidrišta,
 • Tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženje sa stubova,
 • Vertikalni transport tereta (opreme i uređaja) na visini,
 • Osnove tehnika spašavanja i spuštanje unesrećenog sa stuba, komunikacija sa
  nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija potrebna znanja i vještine za samostalan rad na rešetkastim i cijevnim
stubovima, kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure u radu na visini, po IRATA standardima
(IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registarciju u bazi podataka Trening centra

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

 

 

dno

 • Tags: :