RSK-1 | RAD NA SKELAMA I KROVOVIMA – NIVO 1.

skela

CILJNE SKUPINE:
građevinski radnici, električari, montažeri, instalateri, filmska industrija, krovopokrivači, zidari, tesari, limari
OBJEKTI:
ljestve, visoka i niska gradnja, konstrukcije, plafoni sportskih i industrijskih hala, konstrukcije mostova

A. TEORIJSKA OBUKA | 2 nastavna sat

 • Osnovni pojmovi o radu na visini,
 • Evropski standardi i norme o radu na visini,
 • Procjena rizika.

B. PRAKTIČNA OBUKA | 6 nastavnih sati

 • Oprema za rad na visini specificirana za pristup skelama, ravnim i kosim krovovima,
  pregled opreme,
 • Osnovni čvorovi, postavljanje sidrišta,
 • Tehnike pristupa radnim pozicijama, radno pozicioniranje i silaženje sa skela,
 • Kretanje na ravnim i kosim krovovima
 • Vertikalni transport tereta (opreme i uređaja) na visini,
 • Osnovne tehnike spašavanja sa skele i krova, komunikacija sa nadležnim službama.

Ovom obukom, polaznik dobija sva potrebna znanja i vještine za samostalan rad na skelama i kosim i
ravnim krovovima, procjenu rizika , kao i potrebna znanja vezana za sigurnosne procedure u rada na visini,
po IRATA standardima (IRATA eng. International Rope Access Trade Association).
Po završetku obuke, polaznik pristupa polaganju ispita (teoretski i praktični).
Za prolazak na ispitu, polaznik mora zadovoljiti sve zadane vježbe uz dovoljan broj prikupljenih bodova, po
bodovnoj listi . Polaznik koji ne osvoji dovoljan broj bodova tj. ne položi ispit neće dobiti certifikat.

NAKON USPJEŠNO ZAVRŠENOG ISPITA, SVAKI POLAZNIK DOBIJA:
• Cetifikat sa jedinstvenim ID brojem
• ID karticu sa slikom
• Priručnik za rad
• Registraciju u bazi podataka Trening centra

VAŽENJE CERTIFIKATA
TRAJANJE CERTIFIKATA – 24 mjeseca
ROK ZA OBNOVU – 24 mjeseca + 1 mjesec
TRENING CENTAR ZA RAD NA VISINI
Halilovići bb / 71000 Sarajevo
M: 062 127 457 | 061 724 121
E: obuka@visinskiradovi.ba

dno

 • Tags: :